123 Boul. des Prairies, Laval, Que. H7N 2T6, Canada SUNDAY 11:00AM


SERMONS Subscribe to Podcast

Date Posted Title Excerpt Listen Downloads
May 31, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian ՅԻՍՈՒՍ Ի՞ՆՉ ԿՏԱԿԵՑ- What inheritance did Jesus leave?- Գծ.1.1-8 եւ 2.1-13 Listen Download
May 24, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Համբարձում՝ Յիսուս տուն կ’երթայ- Ascension: Jesus is going home- Յովհ.14.1-15 Listen Download
May 17, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Աչքէ հեռու, սրտէ հեռո՞ւ»- “Out of sight, out of mind?” – Յովհ.21.15-19 Listen Download
May 10, 2020 Vera Andonian Svadjian Ընտանիքը եւ Covid-19- The Family and Covid-19-  Ղուկ.5.17-26   Listen Download
May 3, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Յիսուս եկաւ եւ անոնց մէջտեղը կայնեցաւ»- “Jesus came and stood in the midst”- Յովհ.20.19-29 Listen Download
Apr 26, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian ՄԱՐԴՆ Է ԿԱՐԵՒՈՐԸ- Human being is more important- Հռ.5.1-11 Listen Download
Apr 19, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Քրիստոսէ Առաջ (Ք.Ա.) եւ Քրիստոսէ Ետք (Ք.Ե.)- Before Christ (BC) & Anno domini (AD)- Մարկոս 16.1-14 Listen Download
Apr 12, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Մտքերնիդ բերէք թէ ի՛նչ ըսաւ ձեզի…»- “Remember how He spoke to you…”- Ղուկ.23.50 – 24.12 Listen Download
Apr 5, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Լուռ Ծաղկազա՞րդ- Silent Palm Sunday?- Ղուկ.19.29-40 Listen Download
Mar 29, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Աղօթէ՛ Յիսուսի նման-  Pray like Jesus– Մարկ.1.35-39   Listen Download