123 Boul. des Prairies, Laval, Que. H7N 2T6, Canada SUNDAY 11:00AM


SERMONS Subscribe to Podcast

Date Posted Title Excerpt Listen Downloads
Oct 13, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian Դրամագլուխդ Գիտցի՛ր եւ Շահարկէ՛- Know you capital and invest-Ղուկ.19.11-27 Listen Download
Oct 6, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Տէրոջը քաղցր ըլլալու համը առիք»- ”You have tasted that the Lord is good”-Ա.Պետ.1.13-2.10 Listen Download
Sep 29, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian Եկեղեցին՝ Օտարականները- The Church: sojourners- Ա.Պետ.1.1-12 Listen Download
Sep 22, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Աւելի ջանք ըրէ՛ք որ ձեր կոչումը ու ընտրութիւնը հաստատէք»- “make every effort to confirm your calling and election”- Բ. Պետ.1.1-15 Listen Download
Sep 15, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian Խաչը (մէջտեղէ՞ն) վերցուր- Carry your cross– Մարկ.10.17-31 Listen Download
Sep 1, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Աստուած իր բոլոր ըրածը տեսաւ։ Ահա շատ բարի էր»- «God saw all that he had made, and it was very good»– Ծննդ.1.26-2.3 Listen Download
Aug 25, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Եղբա՛յրներ, մեզի համար ալ աղօթեցէք»- «Pray also for us, friends»-   Ա. Թես.5.12-28     Listen Download
Aug 18, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Քու ըսածիդ պէս թող ըլլայ ինծի»-  «May your word to me be fulfilled»- Ղուկ.1.26-38       Listen Download
Aug 11, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian Անոնք որ աշխարհը տակնուվրայ ըրին…»-«These men who have caused trouble all over the world»-Գծ.17.6 Listen Download
Aug 4, 2019 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Դուք էք աշխարհի լոյսը»- «You are the light of the world» Մատթ.5.13-16     Listen Download