123 Boul. des Prairies, Laval, Que. H7N 2T6, Canada SUNDAY 11:00AM


SERMONS Subscribe to Podcast

Date Posted Title Excerpt Listen Downloads
Nov 22, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Նախ նստէ, հաշիւ ըրէ ու խորհէ-  Sit down first, count the cost & consider-  Ղուկ.14.25-33 Listen Download
Nov 15, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Շինծու լուրեր»- “Fake News” – Յովհ.12.37-43 Listen Download
Nov 8, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Քրիստոսի եւ Հայրենիքի՝ Զինուոր- Be a soldier to Christ and Motherland- Բ. Տիմ.2.1-13 Listen Download
Nov 1, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Հաղթելու ենք (Պիտի յաղթենք)»- “We shall overcome”- Յովհ.16.16-33 Listen Download
Oct 25, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Ողբայ սուգդ, եւ ետքը… (Ողբք Երեմեայ)- Lament and then…- Հռ.12.9-21 Listen Download
Oct 18, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Եւ յոյսը ամօթով չի ձգեր»- “Now hope does not disappoint”- Հռ.5.1-11 Listen Download
Oct 11, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian «Համբերութիւնը՝ փորձառութիւն (կը գործէ)»- “Endurance (produces) proven character”- Յակ.1.1-18 Listen Download
Oct 4, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Ճնշումները ի՞նչ կ’արտադրեն մեր մէջ- What could tribulations produce in us?- Հռ.5.1-11 Listen Download
Sep 27, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Աստուծոյ Սէրը կը Վռնտէ- God’s love casts out fear- Ա.Յովհ.4.7-21 Listen Download
Sep 20, 2020 Rev. Hovhannes G. Svadjian Պարտքդ Վճարէ- Pay you Debt- Հռ.13.8-14 Listen Download