123 Boul. des Prairies, Laval, Que. H7N 2T6, Canada SUNDAY 11:00AM


Սուրիահայերու օգնութեան նպատակով


Եկեղեցիի Հոգաբարձութիւնը նշանակեց հետեւեալ Յանձնախումբը՝ սուրիահայերու հոգատարութեան նպատակով.- Տիկ. Ալիս Հաճեան, Պրն. Սարգիս Թորոսեան եւ Տիկ. Մարօ Տանձիկեան: